طراحی دکوراسیون تخصصی رستوران


محیط رستوران ها باید به گونه ای باشد که از نظر روانی بتواند در مشتریان تاثیر مثبت بگذارد به همین دلیل دکوراسیون تخصصی رستوران باید توسط افراد خبره و مسلط به این امر انجام شود. چیدمان داخلی عناصر در رستوران، رنگ ها و حتی موسیقی به کار رفته در چنین فضایی نه تنها بر روی جذب تعداد بیشتری از مشتریان تاثیر گذاشته بلکه اشتهای آن ها و آرامش روانی در زمان غذا خوردن نیز متاثر از طراحی دکوراسیون رستوران است. با توجه به آن چه گفته شد اگر قرار است یک رستوران را راه اندازی کنید باید به مسئله دکوراسیون داخلی آن به صورت تخصصی توجه داشته باشید.

نکات مهم در طراحی دکوراسیون تخصصی رستوران:


اغلب مردم قضاوت خود را بر مبنای دیده های خود قرار می دهند در نتیجه اگر رستورانی از نظر آن ها شیک و زیبا باشد قطعا بهترین نمره را از دید این افراد کسب خواهد کرد. پس در طراحی دکوراسیون تخصصی رستوران باید به چند نکته توجه کنید:

1- دکوراسیون های خاص و مدرن هم بر روی کارایی کارکنان رستوران تاثیر خواهد گذاشت و هم این که روحیه مشتریان را نیز متاثر خواهد کرد. سعی کنید در طراحی دکوراسیون تخصصی رستوران از طرح های ساده و در عین حال شیک استفاده کنید. در این صورت هم محیط داخلی بزرگ به نظر رسیده و هم جذابیت خاصی را برای مشتریان خواهد داشت.

2- انتخاب میز و صندلی و نحوه چیدمان آن ها بخشی از دکوراسیون تخصصی رستوران را تشکیل می دهد. جنس میز و صندلی، رنگ آن ها، چیدمان آن ها و چیدمان روی میز باید براساس سبک دکوراسیون تخصصی رستوران انجام شود.

3- رنگ های که در رستوران به کار می رود باید گرم و جذاب باشد. این رنگ ها سطح انرژی بدن را زیاد کرده و آرامش روانی را به مشتریان القا می کند که منجر به افزایش اشتهای آن ها خواهد شد.

ثبت نظر
System.Exception: Error In Process 'print' Command In Sequence 1: Error In Run 'print' Command: System.Data.EvaluateException: Cannot find column [dmnid].
at System.Data.NameNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.BinaryNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.DataExpression.Bind(DataTable table)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 61
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'print' Command: System.Data.EvaluateException: Cannot find column [dmnid].
at System.Data.NameNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.BinaryNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.DataExpression.Bind(DataTable table)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 61
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Data.EvaluateException: Cannot find column [dmnid].
at System.Data.NameNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.BinaryNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.DataExpression.Bind(DataTable table)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 61
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 61
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---
at MyWebServerNamespace.MyWebServer.LoadCmsValues(Content cms, Ssl sslClass, DataSet& Ds, DataTable& fileDt, Socket& mySocket, Byte[]& contentBytes, Boolean& showCmsError) in D:\iteration source - table 13 removed\MyWebServer\MyWebServer.cs:line 1638